trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

VII Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

  30 maja 2011 roku w Sali Sesyjnej WUW przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu odbędzie się VII Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

   

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Wybór sekretarzy obrad.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Wielkopolskiego. 

  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego .

  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę NR I/8/2010 SWW z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za rok 2010. 

  8. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

  9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/46/11 SWW z dn. 21 lutego 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011. 

  10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/45/11 SWW z dn. 21 lutego 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2022.

  11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego.

  12. Informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w Poznaniu, Lesznie, Kaliszu, Koninie i Pile.

  13. Transport publiczny w Wielkopolsce.

  14. Informacja o planie zadań inwestycji melioracyjnych do realizacji w roku 2011 ze środków budżetu państwa, rezerw celowych oraz funduszy celowych, funduszy unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

  15. Informacja o planie realizacji robót konserwacyjno - eksploatacyjnych na urządzeniach melioracji podstawowych w roku 2011.

  16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego stanowiska w sprawie zwrócenia się do Rządu RP o uznanie spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań Polski w ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku.

  17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Wielkopolskie Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Wielkopolskiego.

  18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego. /z DR/

  19. Informacja o realizacji medycznych staży podyplomowych w 2010 r. w Województwie Wielkopolskim.

  20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu pt. „Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna Województwa Wielkopolskiego w roku 2010”.

  21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie likwidacji Oddziału dla przewlekle chorych oraz Hospicjum stacjonarnego.      

  22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie.   
  23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu i zawarcia w tej sprawie umów.

  24.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia innym województwom zadań organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego dotyczących przedsięwzięć w czasie polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.

  25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego. /z DOW/

  26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany statutu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

  27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany statutu Muzeum Okręgowego w Koninie.

  28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Muzeum przy Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

  29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Lesznie.

  30. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Koninie.

  31. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na zadania w zakresie kultury-remont dachu w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

  32.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2011roku. /z DG/ 

  33. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół - Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu oraz likwidacji Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych i Medycznego Studium Zawodowego nr 2 wchodzących w skład tego Zespołu.

  34. Informacja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego stanowiska dotyczącego szkód mrozowych w uprawach rolniczych na terenie Województwa Wielkopolskiego.

  35. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia projektu zmiany Statutu Województwa Wielkopolskiego.

  36.Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego IV kadencji podjętych w I kwartale 2011r .

  37. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku.

  38.Interpelacje i zapytania radnych.

  39. Zamknięcie posiedzenia.