trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Porządkowanie budżetu

    Porządkowanie budżetu – tak w skrócie można określić pakiet poprawek do tegorocznego planu dochodów i wydatków przyjęty na czerwcowej sesji sejmiku. Półrocze to najwłaściwszy również moment urealnienia dotychczasowych planów finansowych stosownie do możliwości wykonawczych jednostek realizujących inwestycje i projekty. Z takich powodów skorygowano zakresy bądź tytuły niektórych zadań inwestycyjnych w marszałkowskich muzeach, placówkach ochrony zdrowia, placówkach opieki społecznej, szkołach. Najwięcej korekt dotyczyło inwestycji drogowych wpisanych do wieloletniego planu inwestycyjnego. Jest to spowodowane oszczędnościami przetargowymi powstałymi w trakcie przygotowania niektórych zadań.

    Sejmik wyraził zgodę na udzielenie pomocy finansowej kilkudziesięciu gminom i powiatom, co pozwoli na realizację wielu projektów wzbogacających regionalną infrastrukturę turystyczną oraz przyspieszy remonty obiektów sportowych. Budżetowe korekty sankcjonują także pewne posunięcia oszczędnościowe podyktowane zmniejszeniem wpływów do wojewódzkiej kasy w wyniku spowolnienia gospodarczego. Dotyczy to głównie samorządowych wydatków na promocję i administrację.

    Przeniesienia wydatków z dotacji rozwojowej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaowocuje natomiast dodatkowymi funduszami na wspieranie inicjatyw lokalnych służących podnoszeniu aktywności zawodowej, przekwalifikowaniu osób bezrobotnych, a także promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia na terenach wiejskich.

    Podczas czerwcowej sesji radni wysłuchali także przedstawicieli związków zawodowych służb mundurowych w Wielkopolsce, którzy przedstawili swoją trudną sytuację. Za miesiąc sejmik zostanie poinformowany o spojrzeniu na sytuację ze strony wojewódzkich szefów tych służb.

    Po dłuższej dyskusji sejmik przyjął koncepcję łączenia ośrodków doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w centra doskonalenia nauczycieli, nadając jednocześnie statut takiej instytucji w Pile.