trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Polska Zachodnia spotkała się w Łagowie

  W dniach 1-2.07.2011 r. w Łagowie odbyło się spotkanie Marszałków Województw Polski Zachodniej (lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego). Włodarze przyjechali do Łagowa na zaproszenie marszałek Elżbiety Polak. Do udziału w spotkaniu zaproszona została również Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego. Marszałkowie ocenili stan prac nad  Strategią Rozwoju Polski Zachodniej prowadzonych przez Grupę Sterującą. Wzięli również udział w obchodach Dni Województwa Lubuskiego.Województwo Wielkopolskie reprezentował Leszek Wojtasiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

  Eksperci kluczowi – prof. Jacek Szlachta, oraz dr hab. Wojciech Dziemianowicz, przedstawili marszałkom konkluzje z ekspertyz tworzonych na potrzeby Strategii Rozwoju Polski Zachodniej. Zostały one zlecone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i przez poszczególne województwa, a ich wykonawcami są wybitni specjaliści krajowi i zagraniczni. Większość ekspertyz niezbędnych do przygotowania diagnozy Polski Zachodniej jest już wykonana.

  W tym samym czasie, w dniach 30 czerwca – 2 lipca odbyły się warsztaty Grupy Sterującej, składającej się z ekspertów kluczowych, ekspertów regionalnych oraz dyrektorów departamentów rozwoju regionalnego w urzędach marszałkowskich województw Polski zachodniej. Podczas spotkania omówione zostały wnioski z ekspertyzy prof. Szlachty pt. „Polska Zachodnia w kontekście Strategii Unii Europejskiej Europa 2020, V Raportu na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 oraz KSRR 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie”.

  Dyskusji poddane zostały także ekspertyzy horyzontalne przygotowane na zlecenie MRR w takich tematach jak: oś rozwoju Polski zachodniej, wykorzystanie potencjału naukowego do rozwoju społeczno-gospodarczego, powiązania funkcjonalne obszarów miejskich, społeczeństwo informacyjne. Został także zaprezentowany raport syntetyzujący ekspertyzy regionalne poszczególnych województw oraz ekspertyzy specjalistyczne w określonych dziedzinach.  Celem warsztatów było również dopracowanie i ostateczne przyjęcie analizy SWOT dla Polski zachodniej.

  Do tej pory województwo lubuskie przyjęło pięć ekspertyz wykonanych na potrzeby opracowania założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej. Są to:

  Raport metodyczny, dotyczący identyfikacji i analizy potencjałów rozwojowych Polski Zachodniej – Polska Zachodnia 2020 – dr hab. Wojciech Dziemianowicz;

  Raport regionalny o charakterze diagnostycznym, określający profil społeczno – gospodarczy województwa lubuskiego oraz jego ponadregionalne potencjały – prof. Tadeusz Kudłacz;

  Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Zachodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Zachodniej z innymi regionami – prof. Tadeusz Kudłacz;

  Turystyka i dziedzictwo kulturowe w Polsce zachodniej – dr Marek Kozak;

  Ochrona i konserwacja wartości przyrodniczych Polski Zachodniej, jako podstawa trwałego rozwoju – prof. Leszek Jerzak, dr Marek Maciantowicz, mgr Mariusz Goraj.

  Kalendarium wydarzeń w 2011 r. i 2012 r. w ramach inicjatywy dla Polski Zachodniej:

  przygotowanie:

  - syntezy opracowań i ekspertyz zewnętrznych – do 30 czerwca 2011 r.

  - raportu diagnostycznego – do 15 września 2011 r.

  - kierunków rozwoju dla Polski Zachodniej – do 15 listopada 2011 r.

  spotkanie Marszałków i warsztaty Grupy Sterującej w Łagowie Lubuskim - 30 czerwca – 2 lipca 2011 r.

  warsztaty w Opolu - 22-23 września 2011 r.

  prezentacja założeń Strategii podczas konferencji w Poznaniu w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej – listopad 2011 r.

  pięć konferencji konsultacyjno – informacyjnych – po jednej w każdym z województw – I kwartał 2012 r..

  opracowanie projektu strategii przez MRR – I połowa 2012 r.