trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

O doradztwie i ochronie krajobrazu

  Posiedzenie Komisji Rolnictwa w dniu 11 lutego 2010 r.
  Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał sejmiku związane z funkcjonowaniem Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, w tym w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu działania tej instytucji za 2009 r. oraz projektu uchwały zatwierdzającej regulamin organizacyjny WODR w Poznaniu.
  Radni zapoznali się z roczną informacją o umorzeniach, rozłożeniach na raty i odroczeniach w 2009 r. wierzytelności Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wysłuchali także informacji na temat aktywizacji środowisk wiejskich poprzez partnerską współpracę sektora publicznego, społecznego i gospodarczego w ramach programu Leader.
  Zaopiniowano ponadto projekt uchwały sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa związanych m.in. z realizacją „Wielkopolskiego Programu Odnowy Wsi”, a także projekt.
  uchwały określającej tryb postępowania o udzielenie dotacji spółkom wodnym.
  Następnie wspólnie z radnymi z Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej omówiono problemy wynikające ze zmienionych norm zabudowy w obszarze chronionego krajobrazu w dorzeczu Gwdy i Noteci, a w szczególności kwestie odległości budynków od linii brzegowej rzek i jezior. W sprawie tej obydwie komisje przygotują projekt stanowiska sejmiku uwzględniającego zarówno priorytety ochrony przyrody i krajobrazu, jak też potrzeby racjonalnej gospodarki gruntami w miejscach już zasiedlonych.