trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Miliony na drogi

    Posiedzenie Komisji Gospodarki, Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej w dniu 19 maja 2010 r.
    Radni zaopiniowali pozytywnie projekty uchwał sejmiku na najbliższą sesję, m.in. w sprawie przeznaczenia z ubiegłorocznej nadwyżki budżetowej 11 mln zł na bieżące utrzymanie dróg i mostów w związku z wyższymi kosztami spowodowanych długą i śnieżną zimą oraz zwiększeniem zakresu pozimowych napraw, a także w sprawie zmian w tegorocznym budżecie związanych z przyjęciem pomocy finansowej w łącznej kwocie 850 tys. zł od samorządów lokalnych z przeznaczeniem na modernizacje, budowę chodników i poprawę bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich. Zaakceptowano również  projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy w wysokości 250 tys. zł przez województwo wielkopolskie na funkcjonowanie kolei wąskotorowych w gminie Śmigiel oraz w powiatach średzkim i gnieźnieńskim.
    Przyjęto również pozytywne opinie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz dotyczącą zmiany uchwały sejmiku z 2004 r. w sprawie projektu „Planu zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitarnego”.
    Członkowie komisji zapoznali się ponadto z informacją na temat funkcjonowania transportu publicznego w regionie oraz omówili problemy związane z prowadzeniem przez w wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego szkoleń kierowców wykonujących przewozy drogowe.