trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Jubileuszowy list z Hesji

  List Przewodniczącego Parlamentu Hesji Norberta Kartmanna, w związku jubileuszem 10-lecia partnerstwa między Województwem Wielkopolskim, a Krajem Związkowym Hesja
   
   
  Szanowny Panie Przewodniczący,
   
  w tym miejscu, przy okazji mijającego jubileuszu umowy partnerskiej między Wielkopolską i Krajem Związkowym Hesja, chciałbym pogratulować Panu reelekcji.
   
  Sprawowanie funkcji Przewodniczącego Sejmiku jest zarazem zadaniem ciekawym, jak i obciążonym wieloma wyzwaniami. Stoi Pan naprzeciw całej Izby, a zarazem reprezentuje Pan ją swoją osobą. Ponadto, Pańskim zadaniem jest nawiązywanie kontaktów oraz mediacja na styku sfery polityki i administracji. Wszystko to realizuje pan w sposób przekonywujący. Zapewne dlatego radni powtórnie obdarzyli Pana swoim zaufaniem. Gratuluję!
   
  Jak Pan wie, szanowny Panie Przewodniczący, po 10 latach mamy możliwość spojrzenia na dzieje partnerstwa Wielkopolski i Hesji, które zapoczątkowano 7 grudnia 2000 r.
   
  Spoglądamy na ten dzień z wielka radością, a zarazem wspomniany jubileusz jest wystarczającym powodem, aby pokrótce przypomnieć kilka istotnych punktów tej współpracy i wspólnego rozwoju:
   
  Na początku lat 90-tych XX wieku rozwój współpracy pomiędzy naszymi regionami zainicjowany został na polu gospodarki. W tamtym okresie Heski Bank Inwestycyjny, którego współudziałowcem jest Kraj Związkowy Hesji otworzył w Poznaniu swoje biuro - Centrum Współpracy Gospodarczej Hesja-Polska - w celu nawiązania współpracy gospodarczej z polskimi partnerami. Centrum Współpracy Gospodarczej Hesja-Polska jest dziś ośrodkiem kontaktowym, zajmującym się obsługą oraz przyjmowaniem przedstawicielstw oraz delegacji.
   
  Partnerstwo trwa już 10 lat, aktywnie sprzyjając polsko-niemieckiemu zbliżeniu. Centralnym punktem współpracy gospodarczej jest wykorzystanie wiedzy heskich ekspertów w procesach inwestycyjnych oraz w zakresie efektywnego zarządzania. Podstawą dla tych działań jest nasza umowa partnerska, która przewiduje współpracę na polach kultury i sztuki, wymiany młodzieży, sportu i turystyki, edukacji, nauki, ochrony środowiska, gospodarki, handlu i polityki regionalnej.
   
  Aby włączyć w proces zbliżenia zwykłych obywateli, w omawianym okresie rozwijano formułę partnerstwa lokalnego na poziomie: powiatów, gmin oraz miast. Dla przykładu powiat Schwalm-Eder nawiązał współpracę z Powiatem Pilskim, miasto Gross-Gerau z Szamotułami, Spangenberg z Jarocinem, Allendorf z Gołańczą, a Konigstein z Kórnikiem.
   
  Dobra współpraca ma miejsce w sektorze szkolnictwa i szkolnictwa wyższego. Dzięki temu wszystkie szkoły wyższe w Hesji nawiązały współpracę ze szkołami wyższymi w Wielkopolsce, jak również i z innymi placówkami edukacyjnymi. Współpraca ma miejsce także na polu kształcenia nauczycieli, dla przykładu Amt fur Lehrerbildung Frankfurt (Urząd ds. doskonalenia nauczycieli we Frankfurcie) współpracował z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu nad rozwojem procesów kształcenia i doskonalenia w ramach programu unijnego pn. „Kształcenie ustawiczne”. Także Hessisches Landeskriminalamt (Komenda Policji Kraju Związkowego Hesja) od wielu lat utrzymuje bardzo dobre kontakty z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, której wymiernym skutkiem jest wymiana doświadczeń oraz wzajemne konsultacje.
   
  Także na polu prac nad wykorzystaniem bioenergii ma miejsce żywa wymiana doświadczeń. Przyczyniła się ona do tego, iż w 2007 r. Centrum Kompetencyjne HERO e.V. po raz pierwszy prezentowało swoje dokonania, jako część stoiska Kraju Związkowego Hesji podczas targów „POLEKO” w Poznaniu, największych targów tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym samym czasie toczono liczne rozmowy, zarówno z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak i z Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec w wyniku których ustalono, że polska delegacja zawita do HERO e.V. w kwietniu 2008 r.
   
  Na szczeblu politycznym również dochodziło do częstych spotkań, czego przykładem jest m.in. wizyta w Wielkopolsce Komisji ds. Europejskich Parlamentu Hesji w 2005 r., czy wizyty w Hesji Komisji Budżetowej Sejmiku w 2006 oraz 2008 roku. Ponadto w 2009 r., z okazji 5. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, doszło do wizyty w Polsce sekretarza stanu ds. Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości Kraju Związkowego Hesji – Pani Nicolii Beer.
   
  Szczególnie istotnym wyrazem współpracy jest powstanie wspólnej przestrzeni biurowej dla przedstawicielstw Hesji, Akwitanii, Emilii Romanii oraz Wielkopolski w Brukseli. Wspólny punkt informacyjny ma ogromne znaczenie, gdyż zazwyczaj tego typu rozwiązania przyjmują jedynie regiony, które znajdują się na terenie jednego państwa członkowskiego.  Taka forma współpracy pozwala na lepszą wymianę informacji oraz ułatwia wzajemne wsparcie w realizacji projektów unijnych. Podczas cyklicznych spotkań na szczeblu kadry kierowniczej oraz specjalistów w poszczególnych dziedzinach następuje wymiana doświadczeń pomiędzy ww. partnerami w istotnych dla Wspólnoty Europejskiej kwestiach, a także prowadzą one do powstawania nowych inicjatyw oraz organizacji wspólnych przedsięwzięć.
   
  W cieniu wielkiej europejskiej polityki, w zależności od poruszanych problemów, dochodzi do rozmów pomiędzy przedstawicielami Hesji i Wielkopolski w Komitecie Regionów. W toku tych spotkań tworzone są ramy dla wzajemnego wsparcia w procesie formułowania różnych wniosków.
   
  Myślę, że mamy wystarczająco dużo powodów do świętowania, w związku z podanymi przeze mnie przykładami.
   
  Moim życzeniem jest, aby wspólnie osiągnięte sukcesy w sposób szczególny przyczyniły się do polsko-niemieckiego zbliżenia oraz wzmocniły ideę „Europy Regionów”, doprowadzając do właściwego wykorzystania możliwości, które dało rozszerzenie UE.
   
  Życzę Panu dalszej satysfakcji ze sprawowania urzędu Przewodniczącego Sejmiku oraz wyrażam nadzieję dalszych spotkań.
   
  Z przyjacielskim pozdrowieniem,
   
  Norbert Kartmann
  Przewodniczący Parlamentu Hesji