trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Inwestycje dla muzeów

    Funkcjonowanie Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie oraz bieżąca działalność i plany inwestycyjne Narodowego Muzeum Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Szreniawie to zasadnicze tematy wyjazdowego posiedzenia Komisji Kultury w październiku.

    O działalności muzeum w Żabikowie poinformowała dyrektor tej placówki Anna Ziółkowska. Muzeum opiekuje się terenami i obiektami będącymi pozostałością po obozach hitlerowskich istniejących w latach 1941-1945. Prowadzi także działalność naukową zmierzającą do dokumentowania historii obiektu i losów osadzonych w nim więźniów. Pracownicy muzeum zainicjowali wiele działań edukacyjnych upowszechniających wiedzę o II wojnie światowej, okupacji hitlerowskiej w Polsce i holocauście. Radni interesowali się sprawami dotyczącymi uporządkowania przestrzeni muzealnej, m.in. kwestią wykupu części przyległych gruntów.
    W Szreniawie członkowie komisji zapoznali się z przebiegiem prac modernizacyjnych obiektów wystawowych oraz rewaloryzacją zabytkowych budynków muzeum realizowaną w ramach Wojewódzkiego Regionalnego Planu Operacyjnego na lata 2007-2013.

    W trakcie posiedzenia w żabikowskim muzeum komisja analizowała dokumenty związane z programem najbliższej sesji sejmiku. Pozytywnie zaopiniowano propozycje zmian w planie budżetu województwa dotyczące wielkopolskich muzeów, a także dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach. Zapoznano się również z informacją o stanie prac nad strategią rozwoju kultury w regionie oraz z programem współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego na rok 2010.