trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Instytucje europejskie przyjazne obywatelom

    Wprowadzenie bardziej przejrzystej, odpowiedzialnej i przyjaznej dla obywateli administracji oraz rola władz lokalnych i regionalnych w krzewieniu idei obywatelstwa UE to główne tematy posiedzenia Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych Komitetu Regionów – CIVEX. W obradach 6 i 7 czerwca w Nikozji udział wziął Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, przewodniczący polskiej delegacji do KR.

    Obywatelstwo UE już od szeregu lat jest faktem. Wielu obywateli Unii nie jest jednak świadomych swych praw lub też może napotykać poważne przeszkody, gdy chcą z tych praw skorzystać. Traktat lizboński i Kartę Praw Podstawowych przyjęto po to, by przybliżyć Unię Europejską obywatelom. Dokumenty te służą intensyfikacji dialogu między społeczeństwem obywatelskim a instytucjami UE, wspieraniu większego zaangażowania obywateli we wspólnotowy proces decyzyjny. Aby osiągnąć zakładane cele, instytucje UE muszą działać wspólnie i włączać do tej współpracy wszystkie zainteresowane podmioty, w szczególności władze lokalne i regionalne.

    Komisja CIVEX podjęła również dyskusję na temat dwóch projektów opinii, których celem jest wzmocnienie roli władz lokalnych i regionalnych w procesie decyzyjnym UE. Pierwsza z opinii dotyczyła Strategii wprowadzania w życie Karty Praw Podstawowych. Natomiast druga odnosi się do przyjętej przez Komitet Regionów w 2009 roku Białej Księgi w sprawie wielopoziomowego sprawowania rządów. Sprawozdawca opinii, Luc Van den Brande, Przewodniczący Komisji CIVEX, kładzie nacisk przede wszystkim na tworzenie kultury wielopoziomowego sprawowania rządów w Europie. Podkreśla, że dzięki rozwijaniu kultury współpracy międzyinstytucjonalnej i politycznej oraz stymulowaniu udziału demokratycznie wybranych przedstawicieli władz na wszystkich szczeblach procesu europejskiego, stanie się on bardziej dostępny.

    Przypomnijmy, że w kadencji Komitetu Regionów 2010-2015 Marszałek Woźniak ponownie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego KR, Członka Prezydium oraz szefa delegacji polskiej. 11 lutego 2010 roku został wybrany wiceprzewodniczącym Komisji Spójności Terytorialnej COTER, a od połowy 2012 roku obejmie funkcję przewodniczącego komisji. Ponadto, Marszałek Woźniak uczestniczy w pracach Komisji Polityki Gospodarczej i Społecznej (ECOS). 2 grudnia 2010 roku został także wybrany wiceprzewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPP) w Komitecie Regionów, a od stycznia 2011 w ramach Grupy zadaniowej Europa 2020 w EPL KR pełni funkcję koordynatora inicjatywy flagowej „Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym”.


    Źródło: Komitet Regionów