trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Droższe leczenie, a mniej pieniędzy

  Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego w dniu 23 listopada 2009 r.


  Kryzys gospodarczy uwidoczni się w przyszłorocznym budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia, co oznaczać będzie, po raz pierwszy od kilku lat, kilkuprocentowy spadek poziomu finansowania świadczeń w regionie – poinformowali radnych przedstawiciele Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Fundusz musi oszczędzać, co oznacza cięcia wartości niektórych kontraktów. Największe w stomatologii i lecznictwie sanatoryjnym. Radnych interesował problem tzw. nadwykonań w stosunku do zawartych kontraktów szpitalnych. Dyrektorzy placówek leczniczych tłumaczą je wzrostem ilości zabiegów i procedur ratujących życie pacjentów. NFZ natomiast wypłaty z tego tytułu bardzo surowo weryfikuje. W tym roku na wzrost kosztów świadczeń leczniczych miał wpływ większy niż zakładano wzrost cen leków refundowanych.
  Po szczegółowej dyskusji członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt przyszłorocznego budżetu w działach: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. Zmiany w tegorocznym i przyszłorocznym budżecie wpłyną na realizację przyjętego przez sejmik wieloletniego planu inwestycyjnego, dlatego radni zadecydowali o powołaniu zespołu roboczego, który przedyskutuje związane z tym problemy i przygotuje projekt korekt w harmonogramach finansowych WPI.
  Przyjęto również pozytywną opinię w sprawie projektów zmian w tegorocznym budżecie dotyczących m.in. wydatków inwestycyjnych w lecznictwie szpitalnym i stacjach pogotowia ratunkowego, wydatkowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  Radni wysłuchali informacji o przebiegu likwidacji SPZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego oraz o stanie wdrażania priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także w sprawie przeprowadzonych otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także zwalczania AIDS i zapobiegania zarażeniom HIV.
  Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie projekty zmian w statutach kilku placówek opieki zdrowotnej, natomiast dyskusję i glosowanie w sprawie opinii dotyczącej projektu nowego statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy odłożono na kolejne posiedzenie komisji.