Rolnictwo, środowisko morskie i współpraca zagraniczna głównymi tematami sesji plenarnej KR


To w miastach i regionach europejskie cele przekładają się na praktyczne działania. Głównym punktem sesji plenarnej Komitetu Regionów w dniach 27–28 stycznia będzie więc debata na temat tego, w jaki sposób decydenci UE mogą ten potencjał wykorzystać. Politycy szczebla lokalnego i regionalnego przedstawią w Brukseli rozwiązania na rzecz bardziej skutecznej polityki rolnej i morskiej oraz współpracy transgranicznej. W trakcie sesji pod przewodnictwem Mercedes Bresso będą oni mieli także okazję do dyskusji z członkami Komisji Europejskiej: Dacianem Cioloşem (rolnictwo) oraz Marią Damanaki (gospodarka morska i rybołówstwo), a także z Bencem Rétvárim, sekretarzem stanu reprezentującym węgierską prezydencję Rady UE. W sesji plenarnej KR będzie uczestniczył Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Komisarz Cioloş w swym kolejnym już wystąpieniu na sesji plenarnej KR-u przedstawi plany realizacji wspólnej polityki rolnej po 2013 r. Komisarz będzie również uczestniczył w obradach związanych z przyjęciem opinii perspektywicznej w sprawie lokalnych systemów żywnościowych , o której przygotowanie zwrócił się do Komitetu w 2010 r. Opinię przedstawi sprawozdawczyni Lenie Dwarshuis-Van De Beek (NL/ALDE). Przedstawicielka prowincji Holandia Południowa omówi kluczową rolę władz lokalnych i regionalnych we wspieraniu rolników i producentów żywności w sprzedaży lokalnej, z korzyścią zarówno dla gospodarki, jak i dla środowiska naturalnego. W opinii przygotowanej przez Ossi Martikainena (FI/ALDE) KR postuluje, by pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących nadal była udzielana w ramach wspólnej polityki rolnej UE. Natomiast komisarz Maria Damanaki zabierze głos w związku z przyjęciem opinii w sprawie „Rozwój zintegrowanej polityki morskiej oraz »Wiedza o morzu 2020«” , w której Komitet popiera propozycje Komisji, ale i zastrzega, że konsultacje w tym obszarze z władzami lokalnymi i regionalnymi powinny być bardziej regularne i spójne.

Władze lokalne i regionalne muszą także bezpośrednio ze sobą współpracować, by ich działania przyniosły rezultaty dla obywateli, np. wspólnie świadczyć usługi użyteczności publicznej w regionach przygranicznych. UE utworzyła w 2006 r. formę prawną, jaką jest europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT), mając na celu jak największe uproszczenie biurokracji związanej z tego rodzaju projektami współpracy. Nowe narzędzie miało obiecujący start: 16 ugrupowań zostało już powołanych do życia, a w całej Europie ponad 20 kolejnych czeka na realizację. Ramy prawne EUWT zostaną w tym roku poddane przeglądowi, co powinno pozwolić na dalsze uproszczenie procedur. Sprawozdawca Alberto Núñez Feijóo (ES/PPE), prezydent autonomicznego regionu Galicja, przedstawi na sesji plenarnej propozycje ulepszeń w tej dziedzinie. Ponadto KR zainicjuje działalność platformy wsparcia dla istniejących i przyszłych ugrupowań współpracy terytorialnej i wszystkich zainteresowanych podmiotów.
Członkowie KR-u zainaugurują również współpracę z węgierską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej dzięki debacie z Bencem Rétvárim, ministrem administracji publicznej i sprawiedliwości. Omówi on, jak węgierska prezydencja w Radzie UE zamierza wykorzystać zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych do realizacji wyznaczonych przez nią celów. Przez najbliższe sześć miesięcy Komitet Regionów – we współpracy z prezydencją węgierską i samorządami terytorialnymi – będzie organizował spotkania polityczne. Wykaz spotkań można znaleźć w specjalnie do tego celu przygotowanej broszurze.

źródło: Komitet Regionów

 

Marszałek Marek Woźniak od lutego 2006 roku jest Członkiem Komitetu Regionów w Brukseli. W kadencji 2006-2010 uczestniczył w pracach dwóch Komisji: Kultury, Edukacji i Badań Naukowych EDUC oraz Stosunków Zewnętrznych i Współpracy Zdecentralizowanej RELEX. W kwietniu 2008 roku objął stanowisko Przewodniczącego delegacji polskiej do Komitetu Regionów, został także wybrany na Wiceprzewodniczącego i Członka Prezydium Komitetu Regionów.

W nowej kadencji Komitetu Regionów 2010-2015 Marszałek Woźniak ponownie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego KR, Członka Prezydium oraz szefa delegacji polskiej. 11 lutego 2010 roku został wybrany wiceprzewodniczącym Komisji Spójności Terytorialnej COTER, a od połowy 2012 roku obejmie funkcję przewodniczącego komisji. 2 grudnia 2010 roku został także wybrany wiceprzewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPP) w Komitecie Regionów.

pdf    drukuj    drukuj