Europejska Partia Ludowa mianuje Marszałka Woźniaka koordynatorem jednej z inicjatyw flagowych Strategii Europa 2020


W dniach 27-28 stycznia w Brukseli odbyła się sesja plenarna Komitetu Regionów UE, w której uczestniczył Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. W przeddzień sesji, grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPL) wiele miejsca poświęciła ogłoszonej w zeszłym roku Strategii Europa 2020 - planowi rozwoju Unii na bieżącą dekadę, powstałej w odpowiedzi na ostatni kryzys gospodarczy. Ten kluczowy dla obecnego rozwoju UE dokument nakreśla konkretne kierunki działań, które należy podjąć, by do 2020 roku osiągnąć wyznaczone cele.  

Odpowiedzialność za realizację Strategii Europa 2020 spoczywa na państwach członkowskich, które opracowują właśnie Krajowe Programy Reform. Na ich podstawie Komisja Europejska przygotuje rekomendacje dla każdego państwa, a wiosną tego roku Rada Europejska zadecyduje o kierunkach przyszłej polityki gospodarczej.

Brak włączenia poziomu lokalnego w realizację poprzedniej strategii – Lizbońskiej, obowiązującej w latach 2000-2010, uważa się za jeden z ważniejszych powodów jej niepowodzenia. Dlatego kluczowym czynnikiem, mającym zapewnić sukces nowej strategii będzie zaangażowanie władz samorządowych w proces jej wdrażania. To samorządy najlepiej znają bowiem lokalne możliwości i potencjał rozwojowy europejskich regionów i miast. Powinny zatem stać się pełnoprawnym partnerem rządów wszystkich krajów członkowskich w działaniach zaprogramowanych na najbliższe lata. By osiągnąć jak najlepsze rezultaty władze lokalne muszą jednocześnie ściśle współdziałać z partnerami społecznymi oraz organizacjami obywatelskimi na swoim terenie.

Działalność powołanej właśnie przez chrześcijańskich demokratów grupy zadaniowej „Europa 2020” jest wyrazem gotowości władz lokalnych i regionalnych do zaangażowania się we wdrażanie nowej strategii. Zadaniem 7-osobowego zespołu będzie od teraz stałe monitorowanie współpracy pomiędzy rządami państw UE a szczeblem lokalnym, śledzenie postępów we wdrażaniu Strategii oraz wspieranie działań instytucji unijnych w tym zakresie.

Marszałek Woźniak poproszony został o koordynowanie jednej z siedmiu inicjatyw flagowych Strategii Europa 2020. Inicjatywa pod nazwą „Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym” ma na celu zapewnienie, by korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby ubogie i wykluczone mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Powierzając to zadanie szefowi polskiej delegacji, grupa EPL wyraziła uznanie dla jego wieloletnich działań w swoim regionie na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wspieraniem rozwoju ekonomii społecznej. Marszałek Woźniak, jako koordynator siódmej inicjatywy flagowej, podjął się monitorowania działań instytucji europejskich i państw członkowskich UE w zakresie wdrażania planów związanych z walką z ubóstwem oraz utrzymywania stałego kontaktu z władzami centralnymi w Polsce w zakresie realizacji całej Strategii Europa 2020, zwłaszcza w kontekście zbliżającej się Prezydencji w Radzie UE.

Grupa zadaniowa Europa 2020 w EPL KR - koordynatorzy inicjatyw flagowych:

 

 Markku Markkula - przewodniczący

miasto Espoo, Finlandia                

EUROPEJSKA AGENDA CYFROWA

 

 

 

Michel Lebrun

Wspólnota Francuskojęzyczna, Belgia

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW

 

 

 

Emilia Muller

Land Bawaria, Niemcy

POLITYKA PRZEMYSŁOWA W ERZE GLOBALIZACJI

 

 

Maria Luisa Coppola

Region Veneto, Włochy

 UNIA INNOWACJI

 

 

Constance Hanniffy

 Hrabstwo Offaly, Irlandia

AGENDA NA RZECZ NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI I ZATRUDNIENIA

 

 

Malcolm Mifsud

Miasto Pieta, Malta

 MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU

 

 

Marek Woźniak

Region Wielkopolska, Polska

EUROPEJSKA PLATFORMA PRZECIW UBÓSTWU I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU

 

 

 

Po zakończeniu obrad grupy EPL odbyło się również spotkanie członków jej prezydium z Komisarzem UE ds. polityki regionalnej Johannesem Hahnem, podczas którego dyskutowano nt. dotychczasowej realizacji i przyszłości europejskiej polityki spójności. Ponadto, w pierwszym dniu sesji plenarnej Marszałek Woźniak przewodniczył spotkaniu polskiej delegacji do Komitetu Regionów, w czasie którego m.in. przedstawiono priorytety działań na 2011 oraz plany związane z Polską Prezydencją w Radzie UE.

 
Biuletyn EPL o pracach grupy

Spotkanie z Komisarzem ds. polityki regionalnej J. Hahnem

Autor: BIWW

Zdjęcia: Komitet Regionów


Galeria zdjęć:

  • Europejska Partia Ludowa mianuje Marszałka Woźniaka koordynatorem jednej z inicjatyw flagowych Strategii Europa 2020
pdf    drukuj    drukuj