Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego


Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXIV/431/2012 z dnia 23 lipca 2012 r. ustanowił zasady udzielania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczom kolegiów oraz studentom szkół wyższych zamieszkującym na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.
Zasady udzielania stypendium określone zostały w „Regulaminie przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego”, który stanowi załącznik do ww. Uchwały.
Zgodnie z Regulaminem kandydatów do stypendium mogą proponować dyrektorzy szkół i kolegiów (kategoria „Uczeń”) oraz rektorzy, prorektorzy uczelni wyższych i upoważnione przez nich osoby (kategoria „Student”).

Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „Uczeń” są:

 1. wyniki uzyskane w olimpiadach, konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim;
 2. aktywność naukowa (działalność w kole naukowym, udział w wymianie międzynarodowej oraz projektach naukowo-badawczych itp.).

Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „Student” są:

 1. wyniki uzyskane w konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim;
 2. aktywność naukowa:
  1. publikacje naukowe,
  2. uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,
  3. udział w konferencjach o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,
  4. działalność w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staże (w tym zagraniczne) itp.

Do wniosku należy załączyć, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę, kserokopie dokumentów poświadczających:

 1. zamieszkanie kandydata do stypendium na terenie województwa wielkopolskiego,
 2. osiągnięcia opisane we wniosku.

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Departamencie Edukacji i Nauki, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, sekretariat - piętro V, pokój 534

Rozpatrzenie złożonych wniosków przez Komisję Stypendialną i zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego nastąpi w listopadzie br. Lista stypendystów zostanie podana do publicznej wiadomości.

Termin składania wniosków: do 30 września każdego roku.


pdf    drukuj    drukuj