trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Jak wykonaliśmy budżet województwa za 2022 rok?

  Podczas poniedziałkowej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Radni udzielili absolutorium Zarządowi Województwa Wielkopolskiego za wykonanie budżetu w 2022 roku. „Za” było 22 radnych, a 9 głosowało „przeciw”.

  - Ten rok mimo obaw, udało się zamknąć pozytywnie. Jesteśmy zadowoleni z inwestycji, które zakończyliśmy. Przede wszystkim był to szpital dziecięcy, który zaczął funkcjonować od kwietnia ubiegłego roku. Tylko w 2022 roku na Wielkopolskie Centrum Pediatrii wydaliśmy ponad 80 mln zł. Dokończyliśmy też bardzo ważne inwestycje drogowe, w tym obwodnicę Wronek wraz z mostem i most w Rogalinku. To były dwie sztandarowe realizacje, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową. Udało nam się również wspierać naszych partnerów. Blisko 100 mln zł przeznaczyliśmy na konkursy i nasze samorządowe programy takie jak „Kulisy kultury”, „Szatnia na medal” czy „Pięknieje wielkopolska wieś  – podkreślił Marszałek Marek Woźniak.  

  Sytuacja budżetowa Województwa Wielkopolskiego na koniec 2022 roku jest dobra.

  - Podsumowaniem tego budżetu jest rating, który przygotowała swoim w raporcie niezależna instytucja, Agencja Fitch Ratings. W kwietniu podtrzymała ona długoterminową, stabilną perspektywę A- dla naszego województwa – powiedziała Elżbieta Kuzdro-Lubińska, Skarbnik Województwa. 

  Trzeba pamiętać, że nasz budżet w ubiegłym roku realizowany był w wyjątkowych okolicznościach. Przede wszystkim należy wskazać na konflikt zbrojny w Ukrainie i wynikającą z niego dużą niepewność w kontekście kształtowania się sytuacji gospodarczej. 

  Po drugie, w 2022 roku wpływy z podatków dochodowych CIT i PIT po raz pierwszy zostały określone przez Ministerstwo Finansów, a następnie przekazane w 12 równych miesięcznych ratach. 

  Po trzecie wysoka inflacja (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2022 roku wyniósł 14,4%) spowodowała wzrost kosztów realizowanych działań, zarówno tych bieżących, jak koszty pracy, energii czy paliw, jak i majątkowych, czyli np. kosztów materiałów. 

  Pomimo tych niesprzyjających okoliczności, budżet 2022 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 95,3 mln zł. Co istotne, nadwyżka ta jest efektem prowadzonej przez nas od lat odpowiedzialnej polityki finansowej. 

  Głównym celem tej polityki było, jak co roku, utrzymanie nadwyżki operacyjnej i zachowanie płynności finansowej oraz realizacja zadań inwestycyjnych. Dzięki przyjętej strategii dotyczącej wydatków bieżących, polegającej na odpowiednim ustaleniu poziomu oraz zarządzaniu rezerwami budżetowymi, zarówno ogólną, jak i celowymi, wypracowaliśmy wysoką nadwyżkę operacyjną w wysokości 554,3 mln zł. Nadwyżka ta, czyli dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wpływa nie tylko na płynność bieżącą Województwa, ale także na możliwości w zakresie finansowania inwestycji czy spłaty zobowiązań. 

  Dochody Województwa w 2022 roku wyniosły 2 mld 111 mln zł, a główny udział w ich strukturze stanowiły wpływy z tytułu podatku dochodowego CIT i PIT (55,9%).Wpływy te, jak wspomniano, zostały zaplanowane i wykonane zgodnie z wprowadzoną reformą,  według prognozy Ministerstwa Finansów. Co istotne, wpływy z tytułu podatku CIT wyniosły 975,3 mln zł i były o 1,0% mniejsze niż w 2021 roku (985,1 mln zł). Warto podkreślić, że zrealizowane w 2022 roku w budżecie państwa wpływy z CIT, w porównaniu do 2021 roku, wzrosły o 33,9%. Ewentualna korekta tych wpływów dla Województwa ma nastąpić w 2024 roku, z tym jednak zastrzeżeniem, że będzie ona rozliczana na poziomie krajowym według procentowego udziału Wielkopolski w ogólnej kwocie dedykowanej województwom. Ważny jest również fakt, że wpływy z tytułu podatku  PIT uwzględniają dodatkowe środki w wysokości 40,9 mln zł, które pochodzą z planowanej na 2023 r. subwencji rozwojowej i zostały przekazane w 2022 r. w trzech ratach, to jest w październiku listopadzie i grudniu.

  Wydatki Województwa w 2022 roku wyniosły 2 mld 015,7 mln zł, z czego 832,8 mln zł (tj. 41,3%) stanowiły wydatki majątkowe. Warto zauważyć, że to czwarty rok budżetowy z rzędu, kiedy wydatki majątkowe kształtują się na poziomie ponad 40,0%. Przeznaczyliśmy je głównie na inwestycje w zakresie dróg publicznych (372,5 mln zł) oraz w sferze ochrony zdrowia (311,7 mln zł), w tym na budowę nowego szpitala dziecięcego - Wielkopolskiego Centrum Pediatrii, który przyjmuje pacjentów od kwietnia 2022 roku.  Wśród innych inwestycji warto wymienić między innymi te w zakresie oświaty i wychowania (47,2 mln zł). 

  W ramach wydatków bieżących, najwięcej środków przekazaliśmy na dotacje celowe dla spółek kolejowych, na organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (255,4 mln zł), a także na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (137,5 mln zł) oraz na bieżące utrzymanie dróg i mostów (108,0 mln zł).

  W 2022 roku Województwo zmniejszyło swoje zadłużenie, które wyniosło 303,3 mln zł i stanowiło 14,4% dochodów ogółem. W latach 2020-2022 zadłużenie zmniejszyło się łącznie o 138,2 mln zł. 

  Budżet Województwa Wielkopolskiego za rok 2022 uzyskał pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, zarówno w zakresie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2022, jak i w sprawie opinii na temat wniosku Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. Z badania niezależnego biegłego rewidenta wynika, że sprawozdanie finansowe Województwa za 2022 rok przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej województwa.

  Podsumowując, sytuacja budżetowa Województwa Wielkopolskiego na koniec 2022 roku jest dobra, co zostało potwierdzone w raporcie przygotowanym przez niezależną instytucję, to jest Agencję Fitch Ratings. Dzięki prowadzonej polityce finansowej w zakresie zarządzania finansami oraz poziomem długu, Województwo posiada zdolność do realizacji inwestycji z nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027, w tym do zaciągania i spłaty zobowiązań związanych z realizacją tych inwestycji. 

  Podczas poniedziałkowej sesji odbyła się również debata nad raportem o ostanie województwa. Radni udzieli w tym kontekście wotum zaufania Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.


  Galeria zdjęć: