Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego


logo wfosigw kolorW bieżącym roku odbywa się kolejna, XIX edycja Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.

Do konkursu przystąpić mogą gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie i powiaty, podległe im instytucje lub organizacje i podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego w zakresie działań proekologicznych i prokulturowych.
Ponadto, gminy miejskie (w tym miasta na prawach powiatu) i organizacje pożytku publicznego mogą składać projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej zmierzającej do poprawy jakości powietrza i sposobu gospodarowania odpadami.
Jedna jednostka (instytucja) może zgłosić wyłącznie jeden projekt. Zgłoszony projekt powinien wykazywać bezsprzeczny społeczny sposób realizacji projektu przy minimalnym wsparciu finansowym. Nie może być projektem nagrodzonym uprzednio w zakończonych już edycjach konkursu.

Zgłoszenia należy przesłać na formularzach „Zgłoszenie do konkursu” na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Termin zgłaszania projektów konkursowych do udziału w XIX edycji Konkursu upływa z dniem 30 maja 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udzieli:

Bartosz Iwanowski, tel. 61 626 64 25, e-mail: bartosz.iwanowski@umww.pl
lub
Anna Dąbkiewicz, tel. 61 626 64 15, e-mail: anna.dabkiewicz@umww.pl
Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu
Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 


 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-713 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
  a) zorganizowania i przeprowadzenia konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa Wielkopolskiego”;
  b) udostępniania informacji o środowisku lub informacji publicznej,
  c) związanych ze statystyką i sprawozdawczością,
  d) archiwizacji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Państwa zgłoszenia udziału w konkursie.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl;
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w toku realizacji celów, o których mowa w pkt 2 lit. a, lit b i lit c. oraz przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę;
 6. Podanie danych osobowych jest:
  a. w przypadku osoby podpisującej zgłoszenie oraz osoby wskazanej do kontaktu - warunkiem uczestnictwa w konkursie, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie,
  b. w przypadku innych osób - dobrowolne;
 7. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych,;
 8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 9. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych,
 10. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 12. Państwa dane osobowe w przypadku gdy będą stanowiły informację o środowisku lub informację publiczną będą ujawniane podmiotom wnioskującym o udostępnienie informacji o środowisku lub informacji publicznej;
 13. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

 


pdf    drukuj    drukuj