Deszczówka z dofinansowaniem


Wychodząc naprzeciw problemom związanym z niedoborem wody w naszym regionie, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 2325/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych przez samorządy terytorialne i jednostki im podległe z Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej, służących celom kulturowym, edukacyjnym, zdrowotnym lub przeciwpożarowym na terenie Województwa Wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”.

Celem tego programu jest promowanie działań zapobiegających negatywnym skutkom suszy poprzez retencjonowanie i odpowiednie wykorzystywanie wody opadowej w celu nawadniania terenów zielonych na terenie Województwa Wielkopolskiego oraz wykonywania systemów (podziemnego lub naziemnego) magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie. Program skierowany jest do samorządów terytorialnych i jednostek im podległych z Województwa Wielkopolskiego.
Kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 70% poniesionych, udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych, które zostały ujęte we wniosku, jednak nie więcej niż 50 000 zł. Pozostała kwota zadania musi być zabezpieczona przez wnioskodawcę. W budżecie Województwa Wielkopolskiego na realizację programu pn. „Deszczówka” zaplanowano 2 000 000 zł.

Samorządowy program ”Deszczówka” daje możliwość zagospodarowania wód opadowych, które bardzo często bezpowrotnie odprowadzane były do gruntu lub cieków i zbiorników wodnych bez wcześniejszego ich zretencjonowania. Samorząd Województwa Wielkopolskiego dostrzegając zachodzące zmiany klimatu i towarzyszące temu skrajne zjawiska pogodowe widzi konieczność realizacji programów łagodzących skutki zachodzących zjawisk. Pokrycie do 70% procent planowanej inwestycji związanej z gromadzeniem wody opadowej to ogromne wsparcie i zachęta dla samorządów do budowy pojemnych systemów magazynowania i późniejszego wykorzystania zebranej deszczówki, która wykorzystana w okresie suchym złagodzi brak opadów - mówi Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się m. in.: zakup zbiornika magazynującego wodę, wykonanie usług budowlanych, zakup materiałów budowlanych, wykonanie systemów rozprowadzających wodę i nawadniających wraz ze sterownikami oraz zakup materiałów do wykonania systemów nawadniających. Przy ocenie wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria: planowana ilość wody do zmagazynowania, zgodność wniosku z celami programu, zasadność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do planowanych działań, wysokość wkładu finansowego z budżetu samorządu terytorialnego lub jednostki mu podległej w kosztach kwalifikowalnych, sposób zagospodarowania wody oraz wielkość nawadnianej powierzchni.
Wnioski o dofinansowanie wraz załącznikami należy składać do 17 lipca 2020. Szczegóły znajdują się na stronie: https://www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi.

Województwo Wielkopolskie należy do najbardziej suchych obszarów kraju przy jednoczesnym wysoko rozwiniętym rolnictwie, a więc dbanie o każdą możliwą do pozyskania wodę jest szczególnie ważne. Region nasz charakteryzuje się specyficznymi warunkami hydrologicznymi. Kluczowym problemem środowiskowym jest utrzymujący się niedobór wód powierzchniowych i podziemnych prowadzący do suszy. Zjawisko to powtarza się od kilku lat cyklicznie w Wielkopolsce.
Zadaniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w związku z postępującymi zmianami klimatycznymi, jest poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami. Jednym z kierunków realizacji tego celu jest właściwe gospodarowanie wodami opadowymi. Metodą sprzyjającą ograniczeniu niekorzystnych zjawisk klimatycznych może być retencjonowanie wody opadowej w okresach mokrych i jej wykorzystywanie w okresach suchych.

 

pdf    drukuj    drukuj