Kalendarium wydarzeń


17 grudnia 2012 r.

 • Uchwalenie zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020 przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego (uchwała nr XXIX/559/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r.)

Grudzień 2012 r.

 •  Dyskusja w komisjach Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nad projektem  zaktualizowanej Strategii przedstawionym przez Zarząd Województwa

Listopad 2012 r.

 • Przyjęcie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020, uwzględniającego uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych, a także wynikające z wykonanej oceny ex-ante

Sierpień - listopad 2012 r.

 • Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020

Sierpień/wrzesień 2012 r.

 • Konsultacje społeczne projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020

Sierpień 2012 r.

 • Przyjęcie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020 (uchwała ZWW nr 2293 z dnia 2 sierpnia 2012r.)

Czerwiec 2012 r.

 • Konsultacje wstępnego projektu Strategii z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego i jednostkami podległymi

Grudzień 2011/styczeń2012

 •  Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym

Listopad 2011 r.

 • Przyjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 28 listopada 2011 roku informacji o wnioskach z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa oraz założeniach aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku
 •  Pozytywne zaopiniowanie w dniu 23 listopada 2011 roku Założeń Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku oraz Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie wielkopolskim przez Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej
 • Podpisanie Porozumienia z Wielkopolskim Biurem Planowania Przestrzennego w Poznaniu w sprawie sporządzenia opracowania pt. „Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku”
 • Przyjęcie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dnia 10 listopada 2011 roku Założeń Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku oraz Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie wielkopolskim

Październik/listopad 2011 r.

 • Wykonanie ekspertyz specjalistycznych, dotyczących wybranych aspektów rozwoju województwa wielkopolskiego

Maj 2011 r.

 •  Pozytywne zaopiniowanie w dniu 18 maja 2011 roku Założeń prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku przez Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej
 •  Przyjęcie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 12 maja 2011 roku Założeń prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku

Kwiecień 2011 r.

 • Przyjęcie Uchwały nr VI/88/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie: określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku

 

 

pdf    drukuj    drukuj