PROW


PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Logo PROWProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest największym programem pomocowym dla sektora rolno-spożywczego w historii Polski. Budżet Programu wynosi ponad 17,4 mld euro. Budżet ten tworzą unijne środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (13,4 mld euro) i współfinansowanie z budżetu krajowego (około 4 mld euro).

Program jest realizowany w latach 2007-2013 na terenie całego kraju. Podstawą realizacji założeń strategicznych Programu, są działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach czterech osi priorytetowych. Wszystkie te działania są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej.

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich wykonuje w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego zadania Instytucji Zarządzającej (MRiRW) oraz zadania Agencji Płatniczej – (ARiMR), delegowane Samorządowi Województwa Wielkopolskiego, jako zadania zlecone. Poprzez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażane są następujące działania:

  • Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego - działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”.
  • Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działania – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz „Odnowa i rozwój wsi”;
  • Oś 4 Leader – działania: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Wdrażanie projektów współpracy” oraz „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

Wdrażane przez Samorząd Województwa działania mają na celu m.in. poprawę infrastruktury technicznej, ułatwienie gospodarowania na obszarach wiejskich, sprzyjanie regulacji stosunków wodnych, a co za tym idzie poprawę jakości gleby, zwiększenie retencji wodnej oraz poprawę ochrony użytków rolnych przed powodziami, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi. Beneficjenci mogą również uzyskać dofinansowanie na działania poprawiające jakość życia mieszkańców oraz wdrażanie zespołowych inicjatyw rozbudzających aktywność lokalnych społeczności.

Dzięki wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nastąpiła znaczna zmiana oblicza Wielkopolskich obszarów wiejskich. Diagnozowane są potrzeby wielkopolskiej wsi, a Program Rozwoju Obszarów Wiejskich daje możliwość ich zaspokojenia.

Strona internetowa programu

pdf    drukuj    drukuj