Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego


Szalczyk ZofiaZOFIA SZALCZYK

Urodziła się 29 listopada 1948r. w Złotym Potoku.

Wykształcenie

Jest absolwentką Wydziału Zootechniki Akademii Rolniczej w Poznaniu (1971). Posiada tytuł naukowy doktora nauk rolniczych nadany przez Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej w Poznaniu (1981). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Wspólnotowej Polityki Rolnej w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie (1993). Odbyła praktykę zawodową w ramach Cochran Fellowsip Program, United States Department of Agriculture, USA (1994). Odbyła także staż FAO w zakresie organizacji doradztwa rolniczego na Uniwersytecie w Dublinie, Irlandia (1988). Uzyskała dyplom Ministra Skarbu potwierdzający uprawnienia dla członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Ponadto była uczestnikiem licznych kursów, w szczególności z zakresu zarządzania i kierowania.

Przebieg kariery zawodowej
Wstępny staż pracy odbyła w Stadninie Koni w Posadowie (1971- 1972). 0d 1 września 1972 do 31 sierpnia 1974 była nauczycielem w Państwowym Technikum Rolniczym w Starym Tomyślu. Następnie, od 1 września 1974 do 31 grudnia 1990 pracowała w Centralnym Ośrodku Oświaty i Postępu w Rolnictwie, kolejno na stanowiskach asystenta i adiunkta, kierownika zakładu naukowego oraz zastępcy dyrektora. W latach 1986-1990 kierowała resortowym programem badawczo-rozwojowym „Rozwój doradztwa-ekonomiczno- organizacyjnego dla potrzeb sterowania produkcją rolniczą”, którego wyniki zostały wykorzystane przy reorganizacji doradztwa rolniczego przeprowadzonej w 1990 r.
Od 15 lutego 1991 do 31 stycznia 2000 pracowała w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Sielinku. Pełniła tam funkcję dyrektora Ośrodka. Pod Jej kierownictwem w Sielinku zostało wybudowane nowoczesne Centrum dydaktyczno-wystawowe. W okresie od 15 lutego 2000 do 31 stycznia 2003 pracowała w Wielkopolskiej Regionalnej Kasie Chorych sprawując funkcję członka Zarządu.

W latach 2000-2002 samodzielnie zajmowała się opracowywaniem strategii rozwoju gmin w województwie wielkopolskim. Była autorem kilkunastu strategii, między innymi dla gmin: Opalenica, Środa Wielkopolska, Skoki, Stęszew, Duszniki, Złotów.

W dniu 2 stycznia 2003 r rozpoczęła pracę w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na stanowisku dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego. Odpowiadała za zorganizowanie agencji płatniczej dla europejskich funduszy rolnych w województwie wielkopolskim. Kierowała procesami przyznawania wsparcia z programu SAPARD, dopłat bezpośrednich oraz PROW 2004-2006. W okresie przed przystąpieniem Polski do UE uczestniczyła w akcji informacyjnej dotyczącej zasad funkcjonowania UE. Pracę w Wielkopolskim Oddziale Regionalnym ARiMR zakończyła 30 listopada 2006r.

W okresie od 1 lutego 1997 do 25 stycznia 2008r. pełniła funkcję wiceprezesa Funduszy Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.
W dniu 25 stycznia 2008r r. została powołana na stanowisko zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Zarządzała między innymi krajowym systemem płatności bezpośrednich dla rolników oraz wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013r. Ponadto pełniła też funkcję zastępcy przewodniczącego Zespołu Akredytacyjnego dla Agencji Płatniczych w Polsce.

W dniu 12 września 2012, Prezes Rady Ministrów PR Donald Tusk powołał Panią Zofię Szalczyk na stanowisko podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W Resorcie Rolnictwa nadzorowała działalność instytucji zarządzającej europejskimi funduszami wspólnej polityki rolnej, działalność resortowych jednostek naukowych, ośrodków doradztwa rolniczego oraz fundusze promocji. Kierowała Komitetem Monitorującym PROW 20107-2013. Pod Jej kierunkiem został opracowany Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014 2020. W dniu 9 kwietnia 2013 r. została powołana przez Prezes Rady Ministrów RP Donalda Tuska na członka Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Była także członkiem Komitetu ds. Umowy Partnerstwa. Funkcje te pełniła do czasu zakończenia pracy w MRiRW. Ze stanowiska podsekretarza stanu została odwołana 19 listopada 2015.

Od 1994r. jest wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (d. Akademii Ekonomicznej). Obecnie wykłada przedmiot fundusze w gospodarce żywnościowej.

Działalność społeczna
W latach 1991- 1998 przewodniczyła Krajowej Radzie Dyrektorów Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

W dniu 2 czerwca 1996 została wybrana delegatem Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Izby Rolniczej na pierwszą kadencję. Pełniła także funkcję członka Zarządu Izby. Opracowała koncepcję czasopisma Izby „Siewca Poznański”, którego była redaktorem naczelnym (1996-2000).

W dniu 16 listopada 2014r. została wybrana radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego a w dniu 30 listopada 2015 r. Sejmik WW wybrał Ją na przewodniczącą Sejmiku. W dniu 7 października 2016 r została także wybrana na przewodniczącą Konwentu Przewodniczących Sejmików PR na kadencji 2016/2017. Działa w Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Za działalność publiczną wyróżniona między innymi:

  • „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski” przez Prezydenta RP,
  • „Złotym Krzyżem Zasługi" przez Prezydenta RP,
  • „Odznaką honorową za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej” przez Ministra Gospodarki,
  • Odznaką „Zasłużony dla rolnictwa” przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  • Medalem „Academia Rerum Rusticarum Posnaniensis” przez Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  • godnością „Lidera pracy organicznej” nadaną przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego,

Jest laureatką I nagrody konkursu pamiętnikarskiego „Z polskimi rolnikami ku nowoczesnej wsi” (2007r).

Zamężna, Mąż Tadeusz, syn Piotr.

pdf    drukuj    drukuj