Informacja na temat dostosowania decyzji w związku z nowelizacją ustawy o odpadach


I. Zakres wniosku

Z dniem 5 września 2019 r. upływa termin składania wniosków o zmianę zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, a także pozwoleń na wytwarzanie odpadów i pozwoleń zintegrowanych, uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów, uzyskanych przed dniem 5 września 2018 r. Obowiązek w tym zakresie wynika z art. 10 i 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592) i służy dostosowaniu posiadanych decyzji do wymagań wynikających z art. 43 ust. 1 pkt 4 i 6a oraz ust. 2 pkt 5 i 7b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.).

We wniosku należy wskazać:


1) maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
2) największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie
w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
3) całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
4) proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach.

Do wniosku należy dołączyć:
1) operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach;
2) zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy o odpadach;
3) oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 ustawy o odpadach;
4) oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:

a) fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b) prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

– nie wydano, na podstawie przepisów ustawy o odpadach, ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia
na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 tej ustawy;

5) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję lub wymierzono administracyjną karę pieniężną, o których mowa w pkt 4;
6) postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach;
7) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 3-5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

II. Zabezpieczenie roszczeń

Zabezpieczenie roszczeń winno zostać ustanowione w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego:


1) decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach;
2) obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 ww. ustawy (usunięcie odpadów wskutek cofnięcia zezwolenia/pozwolenia).
Wysokość stawek zabezpieczenia roszczeń za 1 Mg magazynowanych odpadów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. poz. 256).


Zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej. W gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisie ubezpieczeniowej stwierdza się, że w dowolnym czasie, do wydania ostatecznej decyzji o zwrocie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w art. 48a ust. 18 ustawy o odpadach, w razie wystąpienia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, powstałych w wyniku niewywiązania się przez podmiot z obowiązków określonych w ustawie, w tym obowiązków wynikających z posiadanego zezwolenia/pozwolenia, lub konieczności usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania lub składowania, bank lub zakład ubezpieczeniowy uregulują zobowiązania na rzecz organu prowadzącego egzekucję tych obowiązków.
Nadto, w treści gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej, jako beneficjentów, należy wskazać:

1) organ wydający decyzję nakazującą usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, którym będzie właściwy miejscowo wójt, burmistrz lub prezydent miasta;
2) organ prowadzący egzekucję obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 ustawy o odpadach, którym będzie Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Posiadacz odpadów jest obowiązany utrzymywać ustanowione zabezpieczenie roszczeń przez okres obowiązywania zezwolenia/pozwolenia i po zakończeniu ich obowiązywania, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń, o której mowa w art. 48a ust. 18 ustawy o odpadach.

Co do zasady data obowiązywania gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej, winna zostać określona w sposób opisowy, tj. do czasu uzyskania, przez posiadacza odpadów, ostatecznej decyzji o zwrocie ustanowionego zabezpieczenia roszczeń. Dopuszczalne jest również udzielenie gwarancji lub polisy na czas oznaczony, np. na okres roku. W takim przypadku konieczne będzie jednak coroczne przedłużanie okresu gwarancyjnego (ubezpieczenia), bądź uzyskiwanie nowej gwarancji lub polisy, zachowując ciągłość ustanowionego zabezpieczenia roszczeń.
Marszałek Województwa Wielkopolskiego określa formę i wysokość zabezpieczenia w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Postanowienie to jest wydawane w toku postępowania w sprawie zmiany zezwolenia/pozwolenia. Posiadacz odpadów jest obowiązany wpłacić zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu i poinformować o tym Marszałka Województwa Wielkopolskiego albo złożyć oryginał gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej tutejszemu Organowi, w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia ostatecznego postanowienia. Zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu jest wpłacane na odrębny rachunek bankowy wskazany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

III. Skutki niewykonania obowiązku

Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego wymagania, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej, w terminie do dnia 5 września 2019 r., zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane, w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, wygasa.
W przypadku złożenia niekompletnego wniosku posiadacz odpadów zostanie wezwany do usunięcia braków formalnych podania. Jeżeli braki zostaną usunięte we wskazanym terminie, postępowanie będzie kontynuowane.
W razie stwierdzenia, że zabezpieczenie roszczeń nie zostało ustanowione lub zostało ustanowione niezgodnie z postanowieniem wydanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w szczególności w wysokości niższej niż wymagana, tutejszy Organ cofnie zezwolenie/pozwolenie.
Zezwolenie/pozwolenie zostanie cofnięte również w przypadku, gdy Marszałek Województwa Wielkopolskiego odmówi dokonania jego zmiany na podstawie art. 41a ust. 4a lub art. 46 ust. 1-1f ustawy o odpadach.

pdf    drukuj    drukuj