WiadomościNa podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), Zarząd Województwa Wielkopolskiego więcej
 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że mocą uchwały Nr XXXI/810/17 z dnia 29 maja 2017 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwalił „Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym”. Jednocześnie Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr XXXI/811/17 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania Planu, która została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 6 czerwca 2017 r. (poz. 4263). Uchwały wraz z załącznikami udostępnione więcej
 

Już 22 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbędzie się konferencja „Dobra Energia”, której celem jest poszerzanie wiedzy o efektywnym wykorzystaniu OZE i technologiach podnoszących efektywność energetyczną. Niższe rachunki za energię, czyste powietrze i wyższy standard życia lokalnych społeczności to tylko niektóre korzyści płynące z właściwego wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) i energooszczędnych technologii w budownictwie. W krajach Europy Zachodniej są one oczywiste, w Polsce natomiast OZE i technologie więcej
 

Wydział Opłat i Baz Danych o Środowisku Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w dniach 22 oraz 28 lutego 2017 r. zorganizował warsztaty pn. „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystanie ze środowiska”. Warsztaty odbyły się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W warsztatach wzięli udział, m.in. przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracownicy działów ochrony środowiska przedsiębiorstw oraz inne podmioty korzystające ze środowiska. Podczas warsztatów zostały omówione najnowsze regulacje więcej
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że przystąpił do opracowania i procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P. Wobec powyższego od dnia 9 lutego do dnia 9 marca 2017 r. włącznie zapewnia się udział społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentu. Wersja elektroniczna ww. projektu Programu ochrony powietrza dostępna jest w zakładce BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Spotkania informacyjne dotyczące ww. projektu więcej
 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” II edycja – odpady Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, w szczególności młodzieży gimnazjalnej, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie. Konkurs przeznaczony jest dla więcej
 

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu DEPARTAMENT ŚRODOWISKA zaprasza na WARSZTATY Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska które odbędą się w dniach 22 i 28 lutego 2017 r. o godz. 10.00w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, sala sesyjna.   Warsztaty przeznaczone są dla lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw oraz wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska. W trakcie warsztatów zostaną omówione zagadnienia dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska, sprawozdawczości więcej
 

W toku procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym”, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wpłynęły liczne stanowiska zainteresowanych podmiotów, zawierające odwołanie od projektu Planu, sprzeciw lub protest odnośnie jego treści.Zarówno przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), jak i ustawy z dnia 3 października więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu DEPARTAMENT ŚRODOWISKA zaprasza na WARSZTATY Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska które odbędą się w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 10.00w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, sala sesyjna.   Warsztaty przeznaczone są dla lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw oraz wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska.W trakcie warsztatów zostaną omówione zagadnienia dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska, sprawozdawczości z zakresu więcej
 

W związku z nowelizacją przepisów dotyczących zagadnień ochrony środowiska, a także wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom, których dotyczą wprowadzone zmiany Wydział Opłat i Baz Danych o Środowisku Departamentu  Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zorganizował  drugie w tym roku warsztaty pn. „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystanie ze środowiska”. Warsztaty odbyły się w dniu 27 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W warsztatach  wzięło  udział 131 osób,  więcej
 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska”I edycja – ochrona powietrza.   Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, w szczególności młodzieży gimnazjalnej, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie. Konkurs przeznaczony jest dla więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Środowiska zaprasza na spotkania konsultacyjne, które odbędą się zgodnie z poniższym planem: Poznań: 07.07.2016 r., Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, Sala Posiedzeń nr 1, godz. 10:00, Konin: 08.07.2016 r., ul. Wiosny Ludów 6, Sala Ratuszowa, godz. 10:00, Kalisz: 12.07.2016 r., Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Częstochowska 25, Sala Seminaryjna, piętro II, godz. 10:00, Leszno: 13.07.2016 r., Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, więcej
 

W związku z dochodzącymi do nas sygnałami o próbach podszywania się pod pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przez osoby trzecie, celem wyłudzenia pieniędzy za udział w rzekomo obowiązkowym kursie lub szkoleniu organizowanym przez Urząd, bądź zakup materiałów szkoleniowych wydawanych przez Urząd, informujemy że wszystkie powyższe działania, noszące znamiona oszustwa, podejmowane są bez wiedzy i zgody Urzędu. Jednocześnie informujemy, że wszelkie szkolenia organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu więcej
 

I. Rodzaje uprawnień oraz tryb i termin dochodzenia ich realizacji   Uchwałą Nr XVI/442/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. utworzono obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 2373). Uchwała weszła w życie w dniu 14 kwietnia 2016 r. Wejście w życie uchwały w sprawie obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu pozwala właścicielom, użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym przysługują inne prawa rzeczowe więcej
 

Konkurs studencki pt. „Koncepcja przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szałe''.Województwo Wielkopolskie, Gmina Opatówek, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Politechnika Poznańską oraz Uniwersytet  Przyrodniczy w Poznaniu wspólnie organizują konkurs studencki pt. „Koncepcja przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szałe".Konkurs przeznaczony jest dla studentów Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którzy w okresie trwania Konkursu co najmniej jeden dzień posiadali status studenta więcej
 

W związku z nowelizacją przepisów dotyczących zagadnień ochrony środowiska, a także wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom, których dotyczą wprowadzone zmiany Wydział Opłat i Baz Danych o Środowisku Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zorganizował warsztaty pn. „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystanie ze środowiska”. Warsztaty odbyły się w dniu 7 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W warsztatach  wzięły udział 172 osoby,  m.in. przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, więcej
 

Mając na względzie potrzebę podnoszenia standardu życia mieszkańców województwa wielkopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, że na 2 grudnia 2015 r. została zaplanowana II Konferencja pt. „Programy ochrony powietrza w województwie wielkopolskim", na którą Państwa serdecznie zapraszamy. Konferencja będzie skierowana przede wszystkim do przedstawicieli samorządu gminnego, odpowiedzialnego za wdrażanie i realizację działań naprawczych dotyczących ograniczania tzw. niskiej emisji, która jest głównym źródłem drobnocząsteczkowego pyłu i benzoalfapirenu w powietrzu. Chcąc zapewnić więcej
 

Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego organizuje seminarium pn. „Forum Gospodarcze Polska - Algieria. Możliwości eksportowo-inwestycyjne dla wielkopolskich przedsiębiorców”.  Serdecznie zapraszamy Państwa na Forum, które odbędzie się 8 grudnia br. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W załączeniu program konferencji i kontakt, na który należy wysyłać zgłoszenia. więcej
 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego informuje, iż wypełniając obowiązek wynikający z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 122), Samorząd Województwa Wielkopolskiego przystąpił do opracowania dokumentu pt.: „Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym”.Plan wykona, na zamówienie Województwa Wielkopolskiego, przedsiębiorstwo Sweco Consultingsp. z o.o. (dawniej Grontmij Polska sp. z o.o.), więcej
 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, udostępnia stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie identyfikacji urządzeń zawierających PCB (scan dokumentu w plikach do pobrania) - w związku z wdrażaniem do prawa polskiego dyrektywy Rady Europejskiej 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli (PCB) i polichlorowanych trifenyli (PCT). więcej
 

1 2