Nowa ustawa o odpadach


Z dniem wejścia w życie ustawy o odpadach:

  • Wygasły decyzje zatwierdzające programy gospodarki odpadami – brak obowiązku uzyskiwania nowych decyzji. (art. 231 ust. 1).
  • Wygasły decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, z wyjątkiem decyzji łącznych wydanych na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 3 dotychczasowej ustawy o odpadach, które wygasły z dniem 23 stycznia 2016 r. chyba, że termin ich obowiązywania upłynął wcześniej.
  • Utraciły ważność informacje o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami – brak obowiązku składania ww. informacji (art. 231 ust. 2).
  • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane (art. 231 ust. 3).
  • Pozwolenia zintegrowane, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, obejmujące wytwarzanie i gospodarowanie odpadami, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane.
  • Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych stały się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpadów lub zezwoleniami na przetwarzanie odpadów, w rozumieniu przepisów nowej ustawy o odpadach (art. 232 ust. 1) i wygasły z dniem 23 stycznia 2016 r.
  • Wytwórca odpadów, na podstawie art. 45 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, może uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.
  • Zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak, niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku, gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym. Utworzenie rejestru ma nastąpić do dnia 24 stycznia 2018 r. Do wydawania zezwoleń na transport odpadów do czasu utworzenia rejestru, stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 233 ust. 1).
  • Zarządzający istniejącym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach składowiskiem odpadów jest obowiązany był złożyć wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy art. 240 ust. 1). Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów wydana na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, wygasła z dniem, z którym decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, stanie się ostateczna (art. 240 ust. 3) albo z dniem 23 stycznia 2015 r. (jeżeli zarządzający składowiskiem odpadów nie złożył stosownego wniosku).
pdf    drukuj    drukuj