Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych w Województwie Wielkopolskim


Podstawowym instrumentem wdrożenia postanowień dyrektywy 91/271/EWG jest Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych. Celem Programu, przez realizację ujętych w nim inwestycji, jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. KPOŚK jest dokumentem strategicznym, w którym oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji miejskich i wiejskich, o RLM większej od 2 000, w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych. Program koordynuje działania gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w realizacji infrastruktury sanitacji na ich terenach.

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2016

Poniżej w plikach do pobrania znajdą Państwo następująca dokumentację dotyczącą sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2016:

  1. Ankieta sprawozdawcza z realizacji KPOŚK w roku 2016
  2. Instrukcja wypełnienia tabeli dotyczącej sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w 2016 r.
  3. Instrukcja do pozyskiwania współrzędnych GPS

pdf    drukuj    drukuj