trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

OGŁOSZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku”

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 poz. 1649 ze zm.) ogłasza rozpoczęcie w dniu 14 grudnia 2015 r. konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku".

  W ramach konsultacji istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii do projektu „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku".

  Projekt dokumentu, wraz z formularzem zgłaszania uwag, zamieszczony został na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl. Wypełnione formularze prosimy przesyłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres: strategia.turystyki@umww.pl. Uwagi będzie można zgłaszać również ustnie do protokołu w czasie spotkań konsultacyjnych.

  W trakcie trwania konsultacji przewidziane są spotkania konsultacyjne m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi, które odbędą się:

  • 12 stycznia 2016 roku o godz. 11.00 w Gnieźnie (sala sesyjna w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10),
  • 13 stycznia 2016 roku o godz. 11.00 w Lesznie (sala konferencyjna leszczyńskiego Ratusza, Rynek),
  • 14 stycznia 2016 roku o godz. 11.00 w Poznaniu (sala sesyjna w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34).

  Konsultacje społeczne, w ramach których można zapoznać się z projektem „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku" oraz wyrazić do niego opinię, odbywają się w terminie od 14 grudnia 2015 r. do 18 stycznia 2016 r. włącznie.

  Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach, informując ponadto, że obecnie trwają prace nad opracowaniem Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku", która będzie przedmiotem konsultacji społecznych w terminie późniejszym, zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).