trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konsultacje projektu Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024 – 2028”

  Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały Nr 7034/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 sierpnia 2023 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i  propozycji do projektu „Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024 – 2028”.

  Uwagi oraz wnioski do projektu Uchwały prosimy zgłaszać tylko i wyłącznie do tej jego części, która dotyczy działalności statutowej Państwa organizacji. Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu, na adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl lub na adres:

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  z dopiskiem: „Konsultacje Uchwały w sprawie Wieloletniego programu współpracy na lata 2024 – 2028”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2023 r.

  Do formularza należy dołączyć statut lub inny dokument określający cele statutowe organizacji zgłaszającej uwagi. Projekt „Uchwały w sprawie Wieloletniego programu współpracy (…) na lata 2024 – 2028”, formularz do zgłaszania uwag oraz ww. uchwała są dostępne do pobrania poniżej.

  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Michał Talar oraz Pani Aneta Wejmann.

  Dane kontaktowe:
  numer telefonu: 61 626 67 07, 61 626 67 12
  adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl