trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konsultacje projektu Uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

  Informacja w sprawie  przeprowadzonych konsultacji „Projektu Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w art. 5 ust. 5 nakłada na Sejmik Województwa Wielkopolskiego obowiązek konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy, na zasadach przewidzianych dla konsultacji projektów aktów prawa miejscowego, istnieje obowiązek przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

  Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r. określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

  W związku z powyższym na mocy Uchwały Nr 6621/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2023 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne „Projektu Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” w formie pisemnej opinii Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie wynikającym z art. 41a ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.

  Informacja o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczona została na stronie internetowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Wielkopolskiego www.bip.umww.pl oraz na portalu „Wielkopolskie Wici” www.wielkopolskiewici.pl.

  Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie i bez uwag zaopiniowała projekt konsultowanej Uchwały.