Absolutoryjna sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego


W poniedziałek, 29 czerwca 2020 roku o godz. 11.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego rozpocznie się XX sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego poprzedzi debata nad raportem o stanie województwa.

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarzy obrad.
4. Przedstawienie raportu o stanie województwa.
5. Debata nad raportem o stanie województwa.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Wielkopolskiego wotum zaufania.
7. Informacja o stanie mienia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2020.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/815/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego za I półrocze w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/816/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych za I półrocze.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Miastem Leszno a Województwem Wielkopolskim.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 630 „Turystyka”).
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Krotoszyn na zadanie inwestycyjne z zakresu infrastruktury sportowej (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Śrem w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2020 roku (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" na zadania inwestycyjne (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIX / 326 / 20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" na zadania remontowe (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" na zadania remontowe (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
22. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Kościan.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na zadania z zakresu kultury.
25.Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Neurochirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie.
28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2019 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
29. Informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w Poznaniu, Lesznie, Kaliszu, Koninie i Pile.
30. Informacja o stanie realizacji WRPO 2014+.
31. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
32. Interpelacje i zapytania radnych
33. Zamknięcie posiedzenia.

pdf    drukuj    drukuj