Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020


Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął w dniu 25 marca 2013 r. program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" (zmieniony uchwałą nr IV/88/15 z dnia 23 lutego 2015 r.), którego celem jest aktywizacja społeczności wiejskich poprzez stymulowanie i wspomaganie oddolnych inicjatyw sołeckich. Program wspiera i zachęca do zaangażowania w realizację przedsięwzięć na rzecz własnej miejscowości, w oparciu o oddolnie wypracowane koncepcje odnowy wsi. W ramach programu wspierane będą zarówno niewielkie przedsięwzięcia inwestycyjne, przyczyniające się do zagospodarowania przestrzeni publicznej na wsi (m.in. miejsca rekreacji i integracji, ścieżki rowerowe, place zabaw, obiekty małej architektury, zbiorniki i cieki wodne), jak i nieinwestycyjne, których celem jest integracja społeczności wiejskiej, przywrócenie zapomnianych tradycji czy promocja wsi.

Odnowa wsi, tam gdzie dotychczas była realizowana, okazała się niezwykle skuteczną koncepcją i metodą rozwoju obszarów wiejskich. Stąd propagowanie i wdrażanie idei odnowy wsi zostało wpisane do Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. Program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020" jest finansowany ze środków budżetu województwa wielkopolskiego.

Zgłoszeń sołectw do programu mogą dokonywać gminy lub stowarzyszenia spełniające wymogi określone w Zasadach uczestnictwa w programie. Sołectwa można zgłaszać przez cały okres trwania programu

Program jest realizowany przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Wszelkie sprawy prosimy kierować na adres: al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

tel.: 61 626 65 00 (sekretariat),
61 626 65 10,
61 626 65 14,
61 626 65 28 lub
61 626 65 29


pdf    drukuj    drukuj