PROW


Logo PROWProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest największym programem pomocowym dla sektora rolno-spożywczego w historii Polski. Budżet Programu wynosi ponad 17,4 mld euro. Budżet ten tworzą unijne środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (13,4 mld euro) i współfinansowanie z budżetu krajowego (około 4 mld euro).

Program jest realizowany w latach 2007-2013 na terenie całego kraju. Podstawą realizacji założeń strategicznych Programu, są działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach czterech osi priorytetowych. Wszystkie te działania są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej.

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich wykonuje w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego zadania Instytucji Zarządzającej (MRiRW) oraz zadania Agencji Płatniczej – (ARiMR), delegowane Samorządowi Województwa Wielkopolskiego, jako zadania zlecone. Poprzez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażane są następujące działania:

 • Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego - działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”.
 • Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działania – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz „Odnowa i rozwój wsi”;
 • Oś 4 Leader – działania: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Wdrażanie projektów współpracy” oraz „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

Wdrażane przez Samorząd Województwa działania mają na celu m.in. poprawę infrastruktury technicznej, ułatwienie gospodarowania na obszarach wiejskich, sprzyjanie regulacji stosunków wodnych, a co za tym idzie poprawę jakości gleby, zwiększenie retencji wodnej oraz poprawę ochrony użytków rolnych przed powodziami, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi. Beneficjenci mogą również uzyskać dofinansowanie na działania poprawiające jakość życia mieszkańców oraz wdrażanie zespołowych inicjatyw rozbudzających aktywność lokalnych społeczności.

Dzięki wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nastąpiła znaczna zmiana oblicza Wielkopolskich obszarów wiejskich. Diagnozowane są potrzeby wielkopolskiej wsi, a Program Rozwoju Obszarów Wiejskich daje możliwość ich zaspokojenia.

 

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH

 

logotypKSOWKrajowa Sieć Obszarów Wiejskich powołana została do życia wraz z rozpoczęciem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, który finansowany jest przez Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Idea działania Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich polega na wykorzystaniu wartości dodanej, jaka powstaje w wyniku współpracy podmiotów obejmujących wszystkie sektory, działających na obszarach wiejskich. Struktura administracyjna KSOW składa się z Sekretariatu Centralnego pracującego  w ramach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz z szesnastu Sekretariatów Regionalnych działających w ramach Urzędów Marszałkowskich. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  w województwie wielkopolskim działa w ramach Departamentu Programów Rozwoju Obszarów  Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Głównym celem KSOW jest „wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerstw na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym”.  

KSOW wykonuje swoje zadania poprzez Plany Działania realizując następujące zadania szczegółowe:

 • identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat;
 • przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja i wymiana doświadczeń i „know-how”;
 • przygotowanie programów szkoleniowych dla LGD w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania;
 • zarządzanie siecią;
 • pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej;
 • wspieranie dla współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej;
 • wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

W celu realizacji powyższych zadań organizowane są m.in. spotkania, szkolenia, seminaria.

 


PROGRAM OPERACYJNY „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH NA LATA 2007-2013”

 

PO RYBY Logo2 CMYKDepartament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich zajmuje się wdrażaniem osi priorytetowej 4 Programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”, realizowanego na obszarze 28 wielkopolskich gmin.

Wbrew nazwie nie jest to program skierowany wyłącznie dla rybaków. Owszem pomoc mogą uzyskać osoby związane z sektorem rybactwa na restrukturyzację, reorientację lub dywersyfikację prowadzonej działalności rybackiej. Jednakże program przewiduje wsparcie również dla przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o środki na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej, jeżeli działalność przyczyni się do rozwoju obszarów rybackich. Szereg działań ma na celu ochronę środowiska oraz wzmocnienie konkurencyjności obszarów zależnych od rybactwa między innymi poprzez budowę, przebudowę, remont małej infrastruktury turystycznej; rewitalizację miejscowości; remont zabytków; dostosowywanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych; promocję obszaru.

Wnioski o dofinansowanie składa się za pośrednictwem stowarzyszeń – lokalnych grup rybackich (LGR). Na obszarze Wielkopolski działają następujące LGR:

 • Nadnotecka Grupa Rybacka z siedzibą w Pile,
 • Lokalna Grupa Rybacka „7 RYB” z siedzibą w Wągrowcu,
 • Lokalna Grupa Rybacka „Warta – Noteć” z siedzibą we Wronkach,
 • Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta z siedzibą w Pszczewie (województwo lubuskie) obejmuje gminy z terenu województwa wielkopolskiego,
 • Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Krajeńskie” z siedzibą w Debrznie (województwo pomorskie) obejmuje gminy z terenu województwa wielkopolskiego,
 • Lokalna Grupa Działania i Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z siedzibą w Miliczu (województwo dolnośląskie) obejmuje gminy z terenu województwa wielkopolskiego.

Strona internetowa programu

pdf    drukuj    drukuj