Komisje Sejmiku


 • Zadania i kompetencje komisji określa Statut Województwa Wielkopolskiego (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. z 2013 r., poz. 431).
 • Zadaniem komisji jest pomoc w wykonywaniu zadań Sejmiku. W tym celu Sejmik powołuje komisje stałe oraz doraźne. Podlegają one Sejmikowi, przedkładają mu ramowy plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
 • W skład komisji wchodzą wyłącznie radni a jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wybiera Sejmik.
 • Komisje działają na posiedzeniach, zgodnie z ramowym planem pracy przyjętym przez Sejmik. W posiedzeniach mogą uczestniczyć inne osoby a z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół.
 • Wszystkie rozstrzygnięcia podczas prac komisji dokonywane są w drodze głosowania, w obecności co najmniej połowy składu komisji w głosowaniu jawnym. W głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie komisji.

 

Aktualnie działające komisje Sejmiku:

Najbliższe terminy posiedzeń komisji znajdziecie Państwo w zakładce "Plan pracy".

 

Skład osobowy komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego V kadencji


Komisja Rewizyjna:

 1. SZCZEPAŃSKI Wiesław - Przewodniczący
 2. WITUSKI Maciej - Wiceprzewodniczący
 3. KADO Jerzy
 4. NOWACKA Bożena
 5. PORZUCEK Marcin


Komisja Budżetowa:

 1. GRZESIEK Jan - Przewodniczący
 2. ŻELANOWSKI Rafał - Wiceprzewodniczący
 3. GRABOWSKI Krzysztof
 4. GROBELNY Ryszard
 5. GRZYB Mikołaj
 6. HOFFMANN Zbigniew
 7. JANKOWIAK Wojciech
 8. MIKOŁAJCZAK Stefan
 9. OSTROWSKI Krzysztof
 10. RUTKOWSKA-KRUPKA Mirosława
 11. WITKOWSKI Waldemar
 12. WODZIŃSKA Marzena
 13. WOJTASIAK Leszek
 14. WOŹNIAK Marek
 15. WRÓBLEWSKI Bartłomiej


Komisja Statutowa:

 1. PORZUCEK Marcin - Przewodniczący
 2. PAŁASZ Kazimierz - Wiceprzewodniczący
 3. GRABOWSKI Krzysztof
 4. KRUSZYŃSKI Mirosław
 5. PASZYK Krzysztof
 6. SZALCZYK Zofia
 7. WITUSKI Maciej
 8. WRÓBLEWSKI Bartłomiej


Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej:

 1. GRZYB Mikołaj - Przewodniczący
 2. WASZAK Małgorzata - Wiceprzewodnicząca
 3. HOFFMANN Zbigniew
 4. MOSIŃSKI Jan
 5. NOWACKA Bożena
 6. PORZUCEK Marcin
 7. RUTKOWSKA-KRUPKA Mirosława
 8. SOKOŁOWSKA Tatiana
 9. SZALCZYK Zofia
 10. SZCZEPAŃSKI Wiesław
 11. WITUSKI Maciej
 12. WOJTASIAK Leszek
 13. WODZIŃSKA Marzena


Komisja Gospodarki:

 1. KAŹMIERCZAK Mirosława - Przewodnicząca
 2. PAŁASZ Kazimierz - Wiceprzewodniczący
 3. OSTROWSKI Krzysztof
 4. PIWOŃSKI Krzysztof
 5. POSPIESZYŃSKI Andrzej
 6. WITKOWSKI Waldemar
 7. WOJTASIAK Leszek


Komisja Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej:

 1. POSPIESZYŃSKI Andrzej - Przewodniczący
 2. KADO Jerzy - Wiceprzewodniczący
 3. AJCHLER Zbigniew
 4. JANKOWIAK Wojciech
 5. KRUSZYŃSKI Mirosław
 6. NAPIERAŁA Ryszard
 7. RUTKOWSKA-KRUPKA Mirosława
 8. SOWA Marek
 9. SZCZEPAŃSKI Wiesław
 10. SZOPIŃSKI Henryk
 11. ŻELANOWSKI Rafał


 Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego:

 1. OSTROWSKI Krzysztof - Przewodniczący
 2. NOWACKA Bożena - Wiceprzewodnicząca
 3. AJCHLER Zbigniew
 4. BIERŁA Leszek
 5. ITMAN Zofia
 6. JANKOWIAK Wojciech
 7. KAŹMIERCZAK Mirosława
 8. MAJDA Anna
 9. MIKOŁAJCZAK Stefan
 10. MOSIŃSKI Jan
 11. SOKOŁOWSKA Tatiana
 12. WODZIŃSKA Marzena
 13. WOJTASIAK Leszek
 14. ŻELANOWSKI Rafał

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 1. CIEŚLAK Czesław - Przewodniczący
 2. AJCHLER Zbigniew - Wiceprzewodniczący
 3. BIERŁA Leszek
 4. GRABOWSKI Krzysztof
 5. KADO Jerzy
 6. NAPIERAŁA Ryszard
 7. PIWOŃSKI Krzysztof
 8. SOKOŁOWSKA Tatiana
 9. SOWA Marek
 10. WITUSKI Maciej
 11. WODZIŃSKA Marzena


Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 1. SOKOŁOWSKA Tatiana - Przewodnicząca
 2. JOKŚ Julian - Wceprzewodniczący
 3. CIEŚLAK Czesław
 4. MOSIŃSKI Jan
 5. PAŁASZ Kazimierz
 6. PIWOŃSKI Krzysztof
 7. SZOPIŃSKI Henryk
 8. WODZIŃSKA Marzena


Komisja Edukacji i Nauki:

 1. WASZAK Małgorzata - Przewodniczący
 2. WRÓBLEWSKI Bartłomiej - Wiceprzewodniący
 3. ITMAN Zofia
 4. MAJDA Anna
 5. WODZIŃSKA Marzena


Komisja Kultury:

 1. SZOPIŃSKI Henryk - Przewodniczący
 2. MIKOŁAJCZAK Stefan - Wiceprzewodniczący
 3. BIERŁA Leszek
 4. ITMAN Zofia
 5. KAŹMIERCZAK Mirosława
 6. JOKŚ Julian
 7. SOKOŁOWSKA Tatiana
 8. WITKOWSKI Waldemar
 9. WITUSKI Maciej


Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki:

 1. WITUSKI Maciej - Przewodniczący
 2. GRZESIEK Jan - Wiceprzewodniczący
 3. AJCHLER Zbigniew
 4. GROBELNY Ryszard
 5. HOFFMANN Zbigniew
 6. SOKOŁOWSKA Tatiana
 7. SOWA Marek
 8. WASZAK Małgorzata
pdf    drukuj    drukuj