Komisje Sejmiku


 • Zadania i kompetencje komisji określa Statut Województwa Wielkopolskiego (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. z 2013 r., poz. 431).
 • Zadaniem komisji jest pomoc w wykonywaniu zadań Sejmiku. W tym celu Sejmik powołuje komisje stałe oraz doraźne. Podlegają one Sejmikowi, przedkładają mu ramowy plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
 • W skład komisji wchodzą wyłącznie radni a jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wybiera Sejmik.
 • Komisje działają na posiedzeniach, zgodnie z ramowym planem pracy przyjętym przez Sejmik. W posiedzeniach mogą uczestniczyć inne osoby a z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół.
 • Wszystkie rozstrzygnięcia podczas prac komisji dokonywane są w drodze głosowania, w obecności co najmniej połowy składu komisji w głosowaniu jawnym. W głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie komisji.

 

Aktualnie działające komisje Sejmiku:

Najbliższe terminy posiedzeń komisji znajdziecie Państwo w zakładce "Plan pracy".

 

Skład osobowy komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego V kadencji


Komisja Rewizyjna:

 1. SZCZEPAŃSKI Wiesław - Przewodniczący
 2. WITUSKI Maciej - Wiceprzewodniczący
 3. KADO Jerzy
 4. NOWACKA Bożena


Komisja Budżetowa:

 1. GRZESIEK Jan - Przewodniczący
 2. ŻELANOWSKI Rafał - Wiceprzewodniczący
 3. GRABOWSKI Krzysztof
 4. GROBELNY Ryszard
 5. GRZYB Mikołaj
 6. HOFFMANN Zbigniew
 7. JANKOWIAK Wojciech
 8. MIKOŁAJCZAK Stefan
 9. RUTKOWSKA-KRUPKA Mirosława
 10. WITKOWSKI Waldemar
 11. WODZIŃSKA Marzena
 12. WOJTASIAK Leszek
 13. WOŹNIAK Marek


Komisja Statutowa:

 1. PAŁASZ Kazimierz - Wiceprzewodniczący
 2. GRABOWSKI Krzysztof
 3. KRUSZYŃSKI Mirosław
 4. SZALCZYK Zofia
 5. WITUSKI Maciej


Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej:

 1. GRZYB Mikołaj - Przewodniczący
 2. WASZAK Małgorzata - Wiceprzewodnicząca
 3. HOFFMANN Zbigniew
 4. NOWACKA Bożena
 5. RUTKOWSKA-KRUPKA Mirosława
 6. SOKOŁOWSKA Tatiana
 7. SZALCZYK Zofia
 8. SZCZEPAŃSKI Wiesław
 9. WITUSKI Maciej
 10. WOJTASIAK Leszek
 11. WODZIŃSKA Marzena


Komisja Gospodarki:

 1. KAŹMIERCZAK Mirosława - Przewodnicząca
 2. PAŁASZ Kazimierz - Wiceprzewodniczący
 3. PIWOŃSKI Krzysztof
 4. POSPIESZYŃSKI Andrzej
 5. WITKOWSKI Waldemar
 6. WOJTASIAK Leszek


Komisja Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej:

 1. POSPIESZYŃSKI Andrzej - Przewodniczący
 2. KADO Jerzy - Wiceprzewodniczący
 3. JANKOWIAK Wojciech
 4. KRUSZYŃSKI Mirosław
 5. NAPIERAŁA Ryszard
 6. RUTKOWSKA-KRUPKA Mirosława
 7. SOWA Marek
 8. SZCZEPAŃSKI Wiesław
 9. SZOPIŃSKI Henryk
 10. ŻELANOWSKI Rafał


 Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego:

 1. NOWACKA Bożena - Wiceprzewodnicząca
 2. BIERŁA Leszek
 3. ITMAN Zofia
 4. JANKOWIAK Wojciech
 5. KAŹMIERCZAK Mirosława
 6. MAJDA Anna
 7. MIKOŁAJCZAK Stefan
 8. SOKOŁOWSKA Tatiana
 9. WODZIŃSKA Marzena
 10. WOJTASIAK Leszek
 11. ŻELANOWSKI Rafał

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 1. CIEŚLAK Czesław - Przewodniczący
 2. BIERŁA Leszek
 3. GRABOWSKI Krzysztof
 4. KADO Jerzy
 5. NAPIERAŁA Ryszard
 6. PIWOŃSKI Krzysztof
 7. SOKOŁOWSKA Tatiana
 8. SOWA Marek
 9. WITUSKI Maciej
 10. WODZIŃSKA Marzena


Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 1. SOKOŁOWSKA Tatiana - Przewodnicząca
 2. JOKŚ Julian - Wceprzewodniczący
 3. CIEŚLAK Czesław
 4. PAŁASZ Kazimierz
 5. PIWOŃSKI Krzysztof
 6. SZOPIŃSKI Henryk
 7. WODZIŃSKA Marzena


Komisja Edukacji i Nauki:

 1. WASZAK Małgorzata - Przewodniczący
 2. ITMAN Zofia
 3. MAJDA Anna
 4. WODZIŃSKA Marzena


Komisja Kultury:

 1. SZOPIŃSKI Henryk - Przewodniczący
 2. MIKOŁAJCZAK Stefan - Wiceprzewodniczący
 3. BIERŁA Leszek
 4. ITMAN Zofia
 5. KAŹMIERCZAK Mirosława
 6. JOKŚ Julian
 7. SOKOŁOWSKA Tatiana
 8. WITKOWSKI Waldemar
 9. WITUSKI Maciej


Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki:

 1. WITUSKI Maciej - Przewodniczący
 2. GRZESIEK Jan - Wiceprzewodniczący
 3. GROBELNY Ryszard
 4. HOFFMANN Zbigniew
 5. SOKOŁOWSKA Tatiana
 6. SOWA Marek
 7. WASZAK Małgorzata
pdf    drukuj    drukuj